Nə axtarırsan?

2021-05-04

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

"QARDAŞLAR MEBEL-3" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

 

31 Dekabr 2020-ci il
(Azərbaycan manatı ilə)

  Qeydlərə istinad 2020 2019
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti      
     Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər  18 689347.14 1087258.52
      Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:      
          amortizasiya   45431.34 37809.05
            azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı      
            fövqəladə gəlirlər və xərclər      
            mənfəət vergisi üzrə xərclər                   
            qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər      
investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr      
      Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:      
            ehtiyatlar                -479189.45 -59753.37
            əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri               -84731.00 -224847.61
            əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar               -1617235.50 1564825.55
          digər aktivlərin azalması (artması)      
          digər öhdəliklzrin (azalması) artması   110203.49 224847.61
       Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə pul vəsaitlərinin hərəkəti   1290251.22 -996607.30
       Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi      
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti   -45922.76 1633532.45
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti      
Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan  məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları   -98491.58 -68706.90
Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
Dividentlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
      Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları      
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti   -98491.58 -68706.90
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti      
Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları      
Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları   3000.00  
Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərin ə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Faizlər şəklində rul vəsaitlərinin xaricolmaları      
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fövqəladə xaricolmalar və daxilolmalar      
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti   3000.00  
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)   -141414.34 1564825.55
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti
  2020 2019
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği 1617235.50 52409.95
İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri -141414.34 1564825.55
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı 1475821.16 1617235.50

 

 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Digər xəbərlər