Nə axtarırsan?

2021-05-04

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

"QARDAŞLAR MEBEL-3" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31 Dekabr 2020-ci il
(Azərbaycan manatı ilə)

 

Qeydlərə istinad

2020

2019

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

     Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər 

18

689347.14

1087258.52

      Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:

 

 

 

          amortizasiya

 

45431.34

37809.05

            azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı

 

 

 

            fövqəladə gəlirlər və xərclər

 

 

 

            mənfəət vergisi üzrə xərclər             

 

 

 

            qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər

 

 

 

investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr

 

 

 

      Aşağıdakı maddələr üzrə baş verən dəyişikliklər:

 

 

 

            ehtiyatlar             

 

-479189.45

-59753.37

            əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri            

 

-84731.00

-224847.61

            əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar            

 

-1617235.50

1564825.55

          digər aktivlərin azalması (artması)

 

 

 

          digər öhdəliklzrin (azalması) artması

 

110203.49

224847.61

       Əməliyyat fəaliyyətinə aid fövqəladə pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

1290251.22

-996607.30

       Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi

 

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

-45922.76

1633532.45

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

Komisyon yığımları və ödənilmiş digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılmayan  məsrəfləri ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

-98491.58

-68706.90

Uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların satışından əldə olunan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələrindən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Dividentlərin və gəlirin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

      Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

-98491.58

-68706.90

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

 

Səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərinin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

 

Borc şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

3000.00

 

Məqsədli maliyyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərin ə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Dividentlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Faizlər şəklində rul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fövqəladə xaricolmalar və daxilolmalar

 

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

 

3000.00

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

 

-141414.34

1564825.55

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

 

2020

2019

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

1617235.50

52409.95

İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

-141414.34

1564825.55

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı

1475821.16

1617235.50

 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Digər xəbərlər